Handelsbetingelser

 

For leverancer og tjenesteydelser fra Medidyne A/S, Skodsborgvej 311, 2850 Nærum er følgende betingelser gældende medmindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud
Et tilbud er gyldigt i 4 uger fra tilbuddets datering, medmindre andet er angivet.

Forsendelse/Returnering
Levering sker for Medidynes risiko, idet Medidyne vælger transportmiddel og transportvej til den af kunden oplyste leveringsadresse. Kunden overtager risikoen for produkterne ved leveringen. Levering sker for købers regning og prisen er DKK 75,00 pr. ordre ved levering i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Er der aftalt franko levering, er forsendelsesomkostningerne indbefattet i prisen.

Køber er kun berettiget til at annullere ordren på grund af forsinkelse, såfremt leveringen forsinkes mere end 30 dage. Returvarer (kun på standardvarer) modtages kun efter forudgående aftale og kun i ubrudt originalemballage og ubeskadiget stand. Kopi af følgeseddel eller faktura skal medfølge returvarer. Såfremt Medidyne A/S accepterer at tage standardvarer retur fradrages 10% af netto fakturabeløb, dog minimum DKK 195,00 til håndtering og kontrol. Der gøres særligt opmærksom på at specialvarer, skaffevarer og udpakkede varer ikke kan tages retur.

Priser
Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udgåede varer.

Administration
Bestillinger under DKK 1.000,00 bliver tillagt ekspeditionsomkostninger på DKK 95,00.

Betaling
Med mindre andet fremgår af Medidynes tilbud eller anden skriftlig aftale, er vores betalingsbetingelser netto kontant 14 dage fra afsendelse/afhentning af varer. Ved forsinkelse af betaling tilskrives gebyr med kr. 100,00 og renter med 2% pr. påbegyndt måned.

Ejendomsforbehold
Indtil den fulde købesum er betalt af kunden har Medidyne A/S ejendomsforbehold i de solgte produkter, hvor det særligt bemærkes, at kunden ikke må videreoverdrage produkterne før købesummen er betalt.

Arrest
Ved manglende betaling er Medidyne A/S berettiget til at foretage arrest uden sikkerhedsstillelse.

Reklamationer
Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelse. Reklamationer skal ske skriftligt til Medidyne senest 8 dage fra leveringen.

Reklamationsret
For private personer gælder at produkter, der er behæftet med fabrikations- eller materialefejl, repareres uden beregning eller ombyttes i overensstemmelse med dansk købelovs regler herom og i samme omfang som garantien fra underleverandører har tilsagt.
For erhverv/business to business er der 1 års reklamationsret med mindre andet er aftalt.

Ansvarsfraskrivelse
Misligholdelse herunder forsinkelse eller levering af mangelfulde varer berettiger kun køber til erstatning, såfremt køber dokumenterer, at misligholdelsen er væsentlig og skyldes grov uagtsomhed hos Medidyne. Medidyne er dog i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, herunder køber påførte dagbøder.

Tvister
Uoverensstemmelser i forbindelse med parternes samarbejde i henhold til denne aftale skal løses efter dansk ret, idet partnerne er enige om, at værneting skal være Sø- og Handelsretten i København eller subsidiært Københavns Byret.